Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van Stichting Sint Christophorileen tot Oldehove en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Wij hebben zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij aanvaarden geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

stichting sint christophorileen tot oldehove garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op de Stichting Sint Christophorileen tot Oldehove internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van de Stichting. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons, de inhoud van de internetsite van onze Stichting over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van de Stichting Sint Christophorileen tot Oldehove en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.